CHP Başakşehir'in önemli ismi Av. Deniz Bakır'dan manifesto gibi sonuç bildirgesi

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığının en güçlü Başkan adaylarından biri olarak gösterilen örgüt emekçisi Av. Deniz Bakır'dan manifesto gibi sonuç bildirgesi...

27 Nisan Cumartesi günü   CHP Başakşehir İlçe Başkanlığının, seçim sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin  düzenlediği  toplantı gergin anlara sahne oldu. CHP Başakşehir'in önde gelen isimlerinden avukat Deniz Bakır'ın insiyatifi ele alarak yeniden toplantı düzeninin sağlanmasına öncülük etmesi üzerine, yaptığı konuşma örgüt üyeleri tarafından takdir topladı.

Avukat Deniz Bakır düzenlenen toplantı sonrası,örgüt toplantısına ilişkin değerlendirmelerini yazılı hali ile basınla paylaştı.

İşte o bildirge:

ÖRGÜT TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemiz bir önemli virajı daha, doğru ve hataları ya da günah ve sevapları ile tamamladı. Ortaya çıkan Türkiye tablosunu değerlendirmek, neden ve sonuçları ile irdelemek, matematiksel ve istatistiki bilgilere göre yorumlamak gerekiyordu.

Bu nedenle seçime katılan ya da etki eden tüm siyasi partiler, örgütleri bünyesinde değerlendirerek, ortaya çıkan sonuca göre pozisyon alma ve politika belirleme gayreti içerisine girme eğilimlerini sergilediler. Demokratik ülke ve partilerde, böyle bir eğilimin sergilenmesi, doğal bir süreçtir. Ancak örgütlenmesini tamamlayamamış ya da içselleştirememiş yapılar, sağlıklı bir değerlendirme yapamayacakları gibi; kazanılmış hak ve başarıları da gölgeleyecek, sabote edecek tutum ve tavrılar sergilemekten çekinmeyecektir. Bu nedenle seçim sonuçlarını değerlendirmeden önce, sosyolojik ve siyasal olarak ÖRGÜT kelimesini ve ÖRGÜT KÜLTÜRÜ’nü değerlendirmek gerektiği kanısındayım.

Örgüt : “ortak bir amacı ya da eylemi gerçekleştirmek ülküsü ile bir araya gelmiş kurumların ya da kişilerin oluşturduğu birliktelik” olarak tanımlanmaktadır.

Örgüt kültürü : “Aileden başlamak üzere, toplumdaki tüm kurum, kuruluşlar, ulus ve devlet ile biçimsel ve biçimsel olmayan tüm gruplaşmalarda o topluluğun özelliklerini yansıtan ve çevresiyle ilişkilerini düzenleyen bir husus olduğu ifade edilir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Örgütsel manadaki bir grup veya kuruluşa aidiyet duygusu ile bağlı olmak, o topluluğa uyum sağlayıp sağlayamadığımıza bağlıdır. Örgütün ortak amaç, standart ve değerleri ile alışkanlıkları, ilkeleri, idealleri, felsefesi ve ideolojilerini içselleştirdiğimiz ölçüde, örgüt ve örgüt üyeleri tarafından kabul görür ve benimseniriz. Örgütün varlığı, örgüt üyelerinin benzer tutum ve davranışlar sergileyerek, iş birliği içerisinde hareket etmelerine; bir başka değişle örgüt kültürüne sahip olmalarına bağlıdır.  

Örgüt kültürüne sahip oluşumlar, topluma ve toplumsal sorunlara eğilebilir. Sorunlara çözümler üretir. Çözüm ürettiği ölçüde diğer örgütler ve bireyler ile iletişimi güçlenir. Toplum ve bireyler ile ilişkisi güçlendiği ölçüde önemi ve başarıları artar. Bu yönü ile örgüt kültürü, örgütü topluma sıkı sıkıya bağlayan önemli bir fonksiyondur.   


Yukarıda anılan açıklamalar ışığında hafta sonu düzenlenmiş olan ve şahsımın da konuşmacı olarak katılım sağladığı, Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Örgütünü ve örgüt toplantısını değerlendirmenin daha doğru olacağına inanıyorum.

Bilindiği üzere her seçim sonrası yapılan değerlendirme ve yorumlar başarı ve başarısızlık üzerine kurgulanmakta, tartışmalar bu minvalde yürütülmektedir. Başarı elde etmiş örgütlerde yapılan örgüt toplantıları, gerginlikler yaşanmadan ve örnek alınabilecek demokratik nezaket kurallarına dayalı olarak yapılıp sonuçlandırıldı. Beklenilen sonuçların elde edilemediği örgütler, gergin bir atmosferde, demokratik olgunluktan ve nezaket kurallarından uzak tutum ve davranışlar sergilenmek sureti ile en hafif tabiri ile sabote edilebilir. Başakşehir özelindeki bu ortama zemin hazırlayan belli başlı nedenlere değinecek olursak.

Propaganda döneminde bazı örgüt üyelerinin “sosyal medyada görüntü verme çabasından başkaca çalışma yapmadığı” iddiasının ilçe başkanı tarafından, toplantının henüz başında dile getirilmesi.   
Belediye başkan adayı ve meclis üyelerinin belirleniş usul ve esaslarına itirazların,

Belediye Başkan adayının süreç içerisinde yaptığı bazı hatalara karşı yapılan itirazların haklılığını ortadan kaldıracak şekilde, nezaket kurallarından uzak, düşünce açıklaması kastını aşan ve neredeyse hakaret düzeyinde olması.

İlçe örgütünün önde gelen ve örgütü en üst düzeyde temsil yetkisine sahip milletvekiline karşı hasma ne tutum sergileyerek, bu kişiden “KURTULMAK GEREKTİĞİNİ” dile getirmek.

Yine milletvekili özelinden, ilçe örgütü üyelerinin çoğunluğunu oluşturan hemşerilerine karşı ayrımcı ve ötekileştiren bir dil kullanılması.

Eleştirilerin, kişisel husumetlere dayalı, çözüm önerilerinden uzak, sonuç odaklı ve yapıcı olmaması.

Yaşanılan gerginliklere karşın, toplantı düzeninin tasfiye edilerek sonlandırılmak istenmesi.

Tüm bu olumsuzluklar, Örgüt olma bilinci ve Örgüt Kültüründen hızla nasıl uzaklaşılabileceğini, somut bir şekilde bizlere göstermektedir. Buna rağmen sıcağı sıcağına sağlıklı bir değerlendirme yapma imkânı bulduğumuz ölçüde, kişisel kanaat ve düşüncelerimizi örgüt toplantısında açıkladık. Bu bakımdan açıklamalarımızı yazılı halde bilgilerinize sunarım.

“Her seçim sonrasında yapılan örgüt içi değerlendirme toplantılarında, seçim sonuçlarının bizlere sağladığı istatistiki ve matematiksel verilere göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Ancak unutulmasın ki bu değerlendirmeler eksik, eksik bırakıldığı ölçüde hatalı sonuçlar doğurmaktadır.

25 yıldır İhanet içerisinde İstanbul’u, 17 yıldır baskıcı ve ceberut bir anlayışla Türkiye’yi yöneten siyasal iktidara karşı yürütülün demokratik mücadele, ülkenin tüm muhalif bileşenlerini kararlılık içerisinde ve birlikte çalışmaya mecbur bırakmıştır. Muhalif bileşenlerin herhangi birinin bu denklemden çıkarılması durumunda, elde edilen sonuçları alınamayacağı kesindir. Bu başarının, salt CHP başarısı olarak yorumlanmaması önemlidir. Bir başka deyişle başarıyı, sosyolojik ve siyasal olgulardan soyut bir şekilde, salt istatistik ve matematik bilimi ile açıklamak doğru değildir. Bu bakımdan ikinci bir milli mücadele örneği sergileyen tüm siyasi parti örgütleri ve yurttaşlara şükran borçluyuz.

Örgüte önderlik yapan ve yönetsel manada sorumluluk sahibi olan bir siyasetçinin, dikkat ve özenle davranma zorunluluğuna riayet etmeyerek, kastın aşılması sureti ile toplantının henüz başında, örgütü provoke etmesi; toplantıdan beklenen verim ve sonucun alınamamasına neden oluğu kadar, seçim kurullarında görev ve sorumluluk üstlenen birçok örgüt üyesini de zan altında bırakmıştır.

Buna karşılık sayın milletvekili özelinde açıklık getirmek gerekirse; sahada gösterdiği emek ve döktüğü alın teri hiçbir zaman inkâr edilmemesi gereken örgüt üyelerinden “Kurtulmak” gerektiğini savunmak, nezaketsizlikten öte örgüte karşı yapılmış, görmezden gelinemeyecek bir ihanettir.

YSK, henüz itirazları değerlendirme sürecini bitirip; kesin sonuçları açıklamamışken. Diğer bir değişle yerel seçim süreci tamamlanmadan, kongre hesapları ile gerek belediye başkan adayının propaganda sürecinde dile getirdiği hatalı cümleler nedeniyle, gerek ise de milletvekilinin özelinde, üye çoğunluğuna sahip, Tokatlı örgüt emekçilerini haksız yere eleştirmek ve itibarsızlaştırmak siyasi nezaketsizliktir. Tokatlılar, tıpkı tüm milli mücadele kahramanları gibi, Çanakkale’deki On beşlileri ile, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk yanı başında Samsunda, Erzurum – Sivas kongrelerinde, 1’inci-2’inci İnönü ve Sakarya meydan muharebesinde göğüs göğse çarpışarak şehit düşen, gazi olan kahramanlardır. Bilinmelidir ki Tokatlılar Cumhuriyetin kuruluşunda, devrimlerin gerçekleştirilmesinde varlardı, var olmaya da devam edecekler.  Birilerinin örgüt bilincinden ve örgüt kültüründen uzak, kişisel hırs ve kongreye dönük siyasal hesapları ile itibarsızlaştırılamayacak kadar bu ülkenin alın teri, yüz akıdırlar.

Türk siyasal tarihine altın harfler ile yazılacak 31 Mart Yerel Seçimlere ilişkin siyasal başarı örgüt kültürüne sahip, örgüt emekçileri tarafından verilmiş mücadele sonucunda kazanılmıştır. Emeği geçen tüm örgüt emekçilerini saygı ve sevgi ile selamlıyorum.  Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam…!   “

Önceki Haber

Alanya-Gazipaşa sahil yolu güvenli hale geldi